Odszkodowania


FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Miałem wypadek – jak możecie mi pomóc?
Już od 2005 roku zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach. Odszkodowania powypadkowe, niezależnie czy dotyczą szkody na osobie, czy są to odszkodowania za śmierć członka najbliższej rodziny, od wielu lat stanowią przedmiot naszej działalności. Z doświadczenia wiemy, że osoby poszkodowane w wypadkach często nie są w pełni świadome swych praw lub też z uwagi na trwający proces leczenia czy żałoby nie są w stanie skupić się na dochodzeniu odszkodowania. Polski system prawny nie nakłada na zakłady ubezpieczeń obowiązku informacyjnego wobec osób poszkodowanych, w związku z czym osoby te często nie wiedzą jaka kwota zadośćuczynienia jest adekwatna w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lub jakie świadczenia należne są najbliższym członkom rodziny w przypadku szkody ze skutkiem śmiertelnym. Ten brak doświadczenia i rozeznania na rynku ubezpieczeniowo – odszkodowawczym często skutkuje niewypłaceniem przez ubezpieczyciela wszystkich należnych świadczeń lub zaniżeniem ich wysokości. Działając za pośrednictwem naszej spółki mają Państwo pewność, że otrzymają maksymalną kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania, a także wykorzystują pełen katalog świadczeń zawartych w przepisach kodeksu cywilnego.

W ramach świadczonej usługi:
- ustalamy podmiot odpowiedzialny i podstawy prawne dochodzonych roszczeń,
- określamy wysokość należnych świadczeń,
- dokonujemy zgłoszenia szkody i precyzujemy roszczenia,
- gromadzimy dokumentację niezbędną do uzasadnienia wniesionych roszczeń,
- prowadzimy pełną, profesjonalną korespondencję z podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody;
- czuwamy nad prawidłowością i terminowością działań towarzystw ubezpieczeniowych,
- prowadzimy postępowania odwoławcze a w razie potrzeby kierujemy sprawy do sądu,
- na bieżąco informujemy klientów o wszelkich działaniach podejmowanych w sprawie.

Działając za pośrednictwem naszej spółki możecie Państwo uniknąć powracania do przykrych wspomnień związanych z wypadkiem, zaoszczędzić czas, a przede wszystkim mieć pewność, że wypłacone odszkodowanie będzie adekwatne do rzeczywistych rozmiarów szkody. Posiadamy skuteczne i wypróbowane narzędzia, które pozwolą nam na pozyskanie maksymalnej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania a Państwa udział w procesie likwidacji szkody zostaje ograniczony do niezbędnego minimum.

Dochodzenie odszkodowań za wypadek sprzed lat
Nie zawsze bezpośrednio po wypadku osoby poszkodowane są w stanie skupić się na dochodzeniu należnych im świadczeń odszkodowawczych. Długotrwały proces leczenia, rehabilitacji lub stan żałoby po śmierci członka rodziny często skutkują brakiem możliwości poprowadzenia procesu likwidacji szkody. Właśnie w tym celu ustawodawca wprowadził terminy przedawnień na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Termin przedawnienia to okres, w którym każdy uprawniony do odszkodowania ma prawo zgłosić roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za skutki wypadku. Zasadniczym terminem przedawnienia w polskim systemie prawnym jest termin 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu cywilnego wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r. We wcześniejszym stanie prawnym termin przedawnienia dla tego typu zdarzeń wynosił 10 lat, jednakże wszystkie sprawy nieprzedawnione na dzień wejścia w życie nowelizacji korzystają z wydłużonych terminów przedawnień. Warunkiem uznania skutków zdarzenia za czyn noszący znamiona przestępstwa jest spowodowanie wypadku skutkującego rozstrojem zdrowia powyżej dni 7 lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
W praktyce każda osoba, która w wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń ciała lub straciła członka najbliższej rodziny korzysta z wydłużonego terminu przedawnienia.
Natomiast szkoda na osobie małoletniej nie może ulec przedawnieniu przed upływem 2 lat od uzyskaniu przez niej pełnoletności, oznacza to, że może ubiegać się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie do czasu ukończenia 20 roku życia bez względu na kwalifikację prawną czynu sprawcy.
Warto wskazać w tym miejscu, że okres przedawnienia może zostać przerwany przez podjęcie czynności przed podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody. W takim przypadku termin przedawnienia biegnie na nowo licząc od ostatniej czynności w sprawie.
W przypadku wątpliwości czy Państwa sprawa uległa przedawnieniu, czy nastąpiło skuteczne przerwanie biegu przedawnienia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia szkody, nasi specjaliści oddzwonią udzielając darmowej porady.

Jak przyspieszyć wypłatę odszkodowania?
Pomimo precyzyjnych uregulowań ustawowych zakłady ubezpieczeń nie zawsze wywiązują się z obowiązujących terminów na likwidację szkody. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być wciąż niska świadomość prawna osób poszkodowanych lub też brak aktywności poszkodowanych, którzy na skutek negatywnych przeżyć związanych z wypadkiem często nie są w stanie w pełni skupić się na tematyce dochodzenia odszkodowań. Zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do oceny zarówno podstaw odpowiedzialności jak i zasadności oraz wysokości wniesionych roszczeń, w związku z czym często wzywają poszkodowanych do uzupełnienia dokumentacji. Bardzo ważna na tym etapie likwidacji szkody jest właściwa ocena czy wymagana przez ubezpieczyciela dokumentacja jest niezbędna, czy ma celu jedynie przedłużenie procesu. Pamiętać należy również, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niezależnie od tego czy dochodzimy zadośćuczynienia, czy staramy się o odszkodowanie za śmierć członka najbliższej rodziny, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Właśnie dlatego tak istotnym jest właściwe opracowanie dokumentacji potwierdzającej wszystkie roszczenia przed ich zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń. DRB Centrum Odszkodowań koncentruje swoje działania na właściwym udokumentowaniu wszystkich roszczeń jakie możliwe są w konkretnym przypadku oraz maksymalnym przyspieszeniu wypłaty świadczeń należnych naszym Klientom. Powyższe realizujemy dzięki doskonałej znajomości prawa ubezpieczeniowego oraz wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy dochodzeniu odszkodowań.
Korzystając z naszych usług nie jesteście Państwo bezpośrednio zaangażowani w kontakty z zakładem ubezpieczeń. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania przeprowadzimy za Państwa. Dzięki temu zaoszczędzicie Państwo wiele czasu, jak i stresu związanego z nieustannym wracaniem do wypadku. Gwarantujemy, że wypłacona kwota zadośćuczynienia czy odszkodowania będzie adekwatna do rozmiarów szkody. Posiadamy skuteczne i wypróbowane narzędzia, które pozwolą nam na pozyskanie maksymalnej kwoty świadczenia, a Państwa udział w procesie likwidacji szkody zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.
Pamiętając o kilku podstawowych zasadach, w razie zaistnienia wypadku, mogą Państwo w sposób istotny wpłynąć na skrócenie terminu oczekiwania na wypłatę zadośćuczynienia/odszkodowania:
- na miejsce zdarzenia wezwijmy policję – spisanie przez nich notatki z miejsca zdarzenia pozwoli uniknąć oczekiwania na potwierdzenie przez sprawcę okoliczności wypadku bądź też zmianę wyjaśnień na naszą niekorzyść,
- ustalamy dane osobowe świadków, a w razie potrzeby prosimy o sporządzenie pisemnych oświadczeń na temat okoliczności wypadku,
- zadbajmy o to, aby w oświadczeniu sprawcy wypadku nie zabrakło jego danych osobowych, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru polisy oraz danych ubezpieczyciela,
- dopilnujmy, aby sprawca zdarzenia w swoim oświadczeniu bądź też policja w notatce wpisała imiennie wszystkich poszkodowanych, a także wszelkie przedmioty, które uległy zniszczeniu w przedmiotowym wypadku,
- w przypadku szkód rzeczowych: sporządzamy dokumentację fotograficzną wszystkich uszkodzeń, jak również zachowujemy oryginały faktur i rachunków za transport uszkodzonego pojazdu, parking, etc…
- w przypadku szkód osobowych: zbieramy dokumentację medyczną z każdej placówki, w której kontynuujemy leczenie powypadkowe, zbieramy oryginały faktur i rachunków potwierdzające poniesione koszty leczenia, a w przypadku śmierci osoby najbliższej zachowujemy wszelkie dokumenty potwierdzające koszty pogrzebu, stypy, odzieży żałobnej, nagrobka, etc.

Czy jest możliwe uzyskanie zadośćuczynienia za powstałe w wyniku wypadku obrażenia ciała jeżeli sprawca zdarzenia nie posiadał w dniu wypadku ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego?
Tak. Za szkody spowodowane przez sprawców, którzy w dniu wypadku nie posiadali ubezpieczenia OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wskazać należy w tym miejscu, że UFG nie pokryje szkody majątkowej (uszkodzenie pojazdu), jeżeli rozstrój zdrowia powstały u przynajmniej jednego z uczestników zdarzenia będzie krótszy niż 14 dni.

Czy osoba poszkodowana w wypadku ma prawo do zadośćuczynienie/odszkodowania w przypadku, w sytuacji kiedy była pasażerem w pojedzie sprawcy?
Tak, nic nie stoi na przeszkodzie aby uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy pojazdu, nawet w sytuacji, gdy poszkodowany podróżował wraz z nim w jednym pojeździe. Posiadacz pojazdu odpowiada za szkodę wyrządzoną każdej osobie trzeciej, a zatem także pasażerowi pojazdu.

Czy w przypadku spowodowania wypadku przez kierującego pojazdem mechanicznym, ponosi on jakieś konsekwencje finansowe ?
Nie, każdy kierujący ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dowolnie wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Zawarcie takiej umowy skutkuje przeniesieniem obowiązku zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia na zakład ubezpieczeń. W związku z powyższym sprawca zdarzenia nie ponosi konsekwencji finansowych za spowodowanie wypadku.Należy jednak pamiętać, że wobec sprawcy mogą zostać wyciągnięte ewentualne konsekwencje finansowe w postaci regresu. Ma to miejsce jedynie w przypadkach ściśle określonych w Ustawie. Ubezpieczyciel ma prawo wystąpienia o zwrot wypłaconego odszkodowania/.zadośćuczynienia do samego sprawcy wypadku, jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym:1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jakie świadczenia przysługują uprawnionym po śmierci osoby najbliższej w sytuacji?
Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego osobom uprawnionym po śmierci najbliższego członka rodziny przysługują następujące świadczenia:zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie członka najbliższej rodziny (tylko dla zdarzeń powstałych po 03.08.2008 r.) stosowne odszkodowanie w przypadku, gdy po śmierci osoby bliskiej nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, zarówno materialnej jak i niematerialnej renta alimentacyjna, która ma na celu wyrównanie szkody poniesionej przez śmierć osoby obowiązanej do alimentacji refundacja kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł.

Czy poszkodowany ma prawo do uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy leczenie obrażeń powypadkowych nie zostało zakończone?
Tak. Żaden z przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia przyznania Poszkodowanemu zadośćuczynienia za obrażenia doznane w wypadku z koniecznością wyczekiwania na zakończenie procesu leczenia. A zatem wypłata należnych świadczeń może nastąpić przed formalnym zakończeniem leczenia powypadkowego.

Czy osoba która została uznana za sprawcę zdarzenia może dochodzić odszkodowania ?
Niestety nie. Polski kodeks cywilny przywiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie tylko dla osoby która została uznana za poszkodowaną w wypadku. Pamiętać jednak należy, iż tylko wyłączna wina poszkodowanego wyklucza możliwość ubiegania się o odszkodowanie. W praktyce możemy mieć do czynienia ze współwiną dwóch lub więcej uczestników ruchu drogowego. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dla każdego z nich pomniejszając je o stopień przyczynienia do wypadku.

Czy to prawda, że małoletni, który nie ukończył lat 13 otrzyma odszkodowanie, nawet jeżeli uznany został winny zaistnienia zdarzenia ?
Tak, zgodnie z unormowaniami kodeksu cywilnego małoletniemu który w chwili zdarzenia nie ukończył lat 13 nie można przypisać winy, w związku z czym może ubiegać się on odszkodowanie w razie doznania szkody w zdarzeniu komunikacyjnym. Możliwość ubiegania się o wypłatę zadośćuczynienia/odszkodowania jest możliwa nawet małoletni uznany został wyłącznie odpowiedzialnym za wytworzenie sytuacji wypadkowej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego odszkodowanie/zadośćuczynienie może być pomniejszone o przyczynienie.

Jak długo będę musiał czekać na odszkodowanie?
Terminy na likwidację szkody precyzyjnie reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do:
1. wypłaty odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. w przypadku, gdyby wyjaśnienie we wskazanym wyżej terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Niezależnie natomiast od tych okoliczności, w zasadniczym 30 dniowym terminie, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomienia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Czy zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców jeżeli poszkodowany nie otrzymał go za życia ?
Zadośćuczynienie za powstałą krzywdę wg. kodeksu cywilnego ma charakter osobisty, ubiegać się o nie może jedynie osoba będąca bezpośrednio poszkodowana, a zatem co do zasady nie jest to możliwe. Unormowania kodeksu cywilnego zawierają przywidują dwa wyjątki od tej zasady. Spadkobiercy poszkodowanego mogą dochodzić zadośćuczynienia należnego zmarłego, kiedy:
- kiedy roszczenie w tym zakresie zostało uznane przez ubezpieczyciela na piśmie,
- kiedy powództwo o jego zapłatę zostało wytoczone za życia poszkodowanego,

W jakim terminie mogę ubiegać się o odszkodowanie/zadośćuczynienie ?
Kodeks cywilny precyzyjnie wskazuje terminy, w których możliwym jest dochodzenie roszczeń bez obawy o podniesienie przez zakład ubezpieczeń zarzutu przedawnienia. Terminy określone zostały w znowelizowanym kodeksie cywilnym i wynoszą:
1. 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednakże termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
2. w sytuacji kiedy wyrządzenie szkody jest wynikiem przestępstwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego termin ten wynosi 20 lat od dnia zdarzenia (dla zdarzeń powstałych po dniu 10.08.2007 r., dla zdarzeń sprzed wejścia w życie nowelizacji do kodeksu cywilnego termin ten wynosił 10 lat). Wskazać należy również, że dla wszystkich zdarzeń nie przedawnionych na dzień wejścia wżycie zmiany w kodeksie cywilnym, zastosowanie mają nowe, wydłużone terminy przedawnienia.
3. w znowelizowanych przepisach dotyczących przedawnień szczególną ochrony objęto małoletnich, w ich przypadku, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem lat dwóch od dnia uzyskania przez nich pełnoletności,